Návštevnosť

streda 25. októbra 2017

Spolupráca s Ruskom? Mišún prezradil svoje revolučné plány pre Trenčiansky kraj

Do volieb VÚC v okrese Púchov nasadila Kotlebova - Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS)  troch kandidátov na krajských poslancov. Pod heslom NEKLAMAŤ a NEKRADNÚŤ sľubujú, že spoločne vyženú zlodejov a podvodníkov z politiky. Kľúčovým prvkom ich volebného programu má byť zastavenie plytvania a rozkrádania verejných zdrojov, ale aj lepšia spolupráca s Ruskom. Sľubujú, že prostredníctvom viacerých plánovaných opatrení dokážu ľuďom v Trenčianskom kraji zlepšiť kvalitu života.

Ďalšie voľby do VÚC sa neúprosne blížia a politické strany postupne zverejňujú svoje volebné programy. Popri oficiálnom volebnom programe Kotlebovej ĽSNS pre Trenčiansky kraj predstavila skupinka Kotlebových kandidátov z Púchovského okresu svoje vlastné revolučné plány. 

Traja z kandidátov ĽSNS Daniel Krištof (č. 12), Jaroslav Mazúr (č. 16)  a okresný predseda strany Marián Mišún (č. 20), vyhlasujú, že sú pripravení ukázať Slovákom novú politickú morálku pravých vlastencov.

V prípade volebného úspechu plánujú  spolupracovať so všetkými subjektmi a osobami, ktoré budú rovnako ako oni presadzovať kroky v súlade so zdravým rozumom v prospech ľudí z Trenčianskeho kraja.

Foto: Kandidáti ĽSNS do VÚC v okrese Púchov - J. Mazúr, M. Mišún, D.Krištof
Ich revolučný volebný program pre Trenčiansky kraj pozostáva z nasledujúcich 16-tich bodov: 

1) Dôstojná staroba a pragmatická sociálna starostlivosť
Pomoc zraniteľným a dôchodcom je našou prioritou. Na narastajúci počet dôchodcov plánujeme reagovať:

• zvýšením kvality poskytovaných sociálnych služieb,
• rozširovaním kapacít sociálnych zariadení.

Protekčnému a nespravodlivému pretláčaniu niektorých čakateľov na sociálnu službu zabránime presadením transparentného zverejňovania poradovníkov na webovej stránke kraja.

2) Efektívna výchova a vzdelávanie v prospech národa
Len zdravá, vzdelaná, disciplinovaná a vychovaná mládež dokáže najlepšie zabezpečiť budúce prežitie slovenského národa. Presadíme takú koncepciu vzdelávania, aby jej aktualizácia prebiehala v súlade s praktickým využitím a dopytom na trhu práce.

Z tohto dôvodu budeme presadzovať:
• rozvoj duálneho vzdelávania,
• vytvorenie nových skupín stredných škôl so zameraním výchovy nie len k európskym hodnotám, ale aj k všeslovanskej vzájomnosti s pozitívnym vzťahom k Rusku,
• vytvorením samostatnej skupiny stredných škôl, v ktorých bude zavedené nosenie školských uniforiem po vzore britského vzdelávacieho systému.

Plytvaniu a korupcii vo verejnom sektore sa pokúsime zabrániť aktívnym zapojením škôl do kontrolnej činnosti.
Chceme, aby žiaci a učitelia počas výchovno-vzdelávacieho procesu ekonomických predmetov priamo kontrolovali nakladanie s verejnými financiami (napr. s využitím seminárnych prác, výskumov, alebo pridelených cvičení a úloh). 

3) Podpora občianskych združení, cirkevných organizácii a podujatí
Cielene budeme podporovať všetky organizácie a podujatia, ktorých zámerom je zlepšovanie životného prostredia, zdravá sebarealizácia detí a mládeže, zachovávanie kultúrnych pamiatok a tradícii, oprava a rekonštrukcia zariadení slúžiacich verejnosti.

4) Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť bez predražených nákupov
Odmietame akceptovať, aby komercia, záujmy farmaceutických firiem a vplyv finančných skupín boli rozhodujúcim faktorom v slovenskom zdravotníctve.
Bezpečnosť a dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti sa pokúsime zabezpečiť:

• okamžitým zastavením všetkých predražených nákupov a plytvania s verejnými finančnými zdrojmi,
• zriadením kontrolných komisii s cieľom preveriť a prehodnotiť výhodnosť nájomných zmlúv nemocníc patriacich do kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja,
• optimalizáciou sieti zdravotníckych zariadení pri rešpektovaní dopravnej dostupnosti, ako aj regionálnych a demografických špecifik.

5) Transparentné a spravodlivé prerozdeľovanie finančných zdrojov pri opravách ciest
V rámci regionálneho rozvoja vytvoríme podmienky pre maximálne spravodlivé využitie dostupných finančných zdrojov.
Namiesto každoročného zaplátania ciest po zime, budeme presadzovať celoplošné opravy ciest podľa reálnych potrieb dopravnej infraštruktúry a dopravného významu.

6) Predbežná mobilizáciu a príprava budúcich členov domobrany
V rámci zákonných možností chceme podporovať mobilizáciu fyzicky a duševne spôsobilých obyvateľov nášho kraja, ochotných chrániť bezpečnosť, zdravie a majetok slušných ľudí.
Pred zriadením domobrany sa pokúsime presadiť, aby na podnet obce, mohli byť v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vytvorené monitorovacie zbory, pripravené kedykoľvek zasiahnuť v súlade s § 85 ods. 2 Trestného poriadku. Organizačná štruktúra uvedených zborov môže dočasne fungovať po vzore dobrovoľných hasičských zborov, prípadne aj pod ich priamou záštitou. Jednotliví záujemcovia o vstup do domobrany budú zároveň môcť pri ochrane verejného poriadku aktívne spolupracovať s Policajným zborom ako dobrovoľní strážcovia poriadku.

7) Podpora slovenských podnikateľov a zachovanie farmárskeho spôsobu života
Budeme podporovať a uprednostňovať tých podnikateľov, malých, stredných aj veľkých, ktorí svojou činnosťou prispievajú k prosperite nášho kraja a spokojnosti ľudí v ňom žijúcich. Odmietame tolerovať postupnú likvidáciu slovenských farmárov a stratu potravinovej sebestačnosti.
Podpora farmárskeho spôsobu života v Trenčianskom kraji patrí k našim prioritám. Vo všetkých oblastiach sme preto pripravení aktívne lobovať v prvom rade za záujmy slovenských podnikateľov a farmárov tak, aby kľúčovým faktorom pri verejných obstarávaniach neboli len nízke ceny, ale aj kvalita.

8) Zvyšovanie životnej úrovne
Nesúhlasíme, aby Slovensko bolo budované najmä ako zdroj lacnej pracovnej sily. S cieľom pozdvihnúť životnú úroveň obyvateľstva v našom kraji budeme presadzovať výrazné zvyšovanie platov pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva pracujúce v prevádzkach, zariadeniach a úradoch patriacich VÚC (napr. školských kuchyniach, nemocniciach, domovov sociálnych služieb a pod.).
Motiváciu mladých ľudí ostať žiť a pracovať na Slovensku sa pokúsime zlepšiť cieleným obmedzením zamestnávania úradníkov v dôchodkovom veku.

9) Aktívny boj proti asociálom, cigánskemu teroru a nečinnosti štátu
Cigánskemu extrémizmu a teroru asociálov voči slušným ľuďom sa pokúsime zabrániť zriadením špeciálnej jednotky obecných policajtov s krajskou pôsobnosťou, ktorých činnosť bude koordinovaná obcami v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.
Popritom môžu byť uvedené policajné jednotky využívané v rámci kraja k riešeniu a monitorovaniu kriminality aj ďalších rizikových skupín, napr. imigrantov.
V tejto súvislosti sa budú dôkladne zaoberať aj podozrivými prípadmi domáceho násilia, narúšaním občianskeho spolunažívania, ale aj ohrozením mravnej výchovy mládeže.

10) Podpora cestovného ruchu
Budeme pracovať tak, aby sa náš kraj spopularizoval ako celok so zdôraznením zvláštností jeho jednotlivých lokalít. Propagáciu cestovného ruchu sa pokúsime zefektívniť aj v spolupráci so zahraničnými regiónmi. 

11) Verejná doprava ako služba ľuďom
Dôslednou analýzou a skúmaním požiadaviek obyvateľstva sa pokúsime presadiť takú optimalizáciu liniek hromadnej dopravy, aby jej prevádzka čo najlepšie slúžila k uspokojovaniu reálnych potrieb obyvateľstva, no najmä v súlade s potrebami mobility pracovnej sily a študentov.

12) Krajské centrum právneho poradenstva pre občanov
Súčasnú katastrofálnu situáciu Slovenska v oblasti vymožiteľnosti práva sa pokúsime napraviť vytvorením krajského centra právneho poradenstva.
Jeho základným poslaním bude najmä bezplatne a kvalifikovane chrániť občanov pred asociálmi, ale nezákonnými rozhodnutiami a nečinnosťou štátnych orgánov, prostredníctvom podávania kvalifikovaných sťažností, trestných oznámení a žalôb.

13) Nezávislé študentské spravodajstvo a televízia
Cielenému vymývaniu mozgov a manipuláciám zo strany mainstreamových masmédií pod vplyvom záujmových skupín a korporácii sa pokúsime vzdorovať rozbehnutím projektu nezávislého študentského spravodajstva a televízie.
Prostredníctvom šírenia informácii z alternatívnych zdrojov (vrátane proruských) chceme vytvárať priestor pre pluralitu mediálneho priestoru, objektívnu mediálnu výchovu, ale aj získavanie praktických pracovných skúseností pre mladých ľudí v oblasti riadenia a práce v médiách.

14) Trest povinnej práce ako výchovný prostriedok pre asociálov
Radikálnu prevýchovu asociálov a kriminálnikov budeme presadzovať vytváraním podmienok pre maximálne využívanie alternatívnych prevýchovných opatrení prostredníctvom trestu povinnej práce.
Popritom sa pokúsime s podporou kraja vybudovať resocializačné zariadenie, fungujúce ako potravinovo sebestačná farma, podobne ako charitatívny projekt pod vedením farára Mariána Kuffu – Inštitút Krista Veľkňaza, zameraný na celospoločenskú integráciu ľudí v núdzi, hlavne bezdomovcov, alkoholikov, bývalých väzňov a iných asociálov.

15) Budeme ich sledovať a pozerať na prsty
Z pozície krajských poslancov budeme dôkladne dozerať, aby obsadzovanie odborných funkcií v krajskom úrade prebiehalo v prvom rade na základe odbornosti a nie na základe známostí alebo politickej príslušnosti.
Najrôznejším formám korupčného správania a plytvania s verejnými financiami sa pokúsime zamedziť vlastnou kontrolnou iniciatívou a pravdivým informovaním verejnosti.

16) Dostupné a slušné bývanie
Zlepšiť dostupnosť bývania pre ľudí z nášho kraja sa pokúsime rozvojom kapacít internátov, ako aj vhodnou úpravou ďalších budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Popri všetkých vyššie uvedených cieľoch chcú Kotlebovci v okrese Púchov aktívne lobovať za vybudovanie mostného prepojenia Beluša- Lednické Rovne, výstavbu nových cyklotrás a opätovné zriadenie ambulancie v obci Lúky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára