Návštevnosť

piatok 8. novembra 2013

Záverečné informácie a inštrukcie pre účastníkov občianskeho odporu!

 Vážení priatelia, už zajtra sa uskutoční masová protestná akcia OBČIANSKY ODPOR. Nedajte sa odradiť ohováračom a provokatérov, naďalej akciu propagujte, rozposielajte pozvánky. Mnohokrát sa pravdepodobne jedná o platených rozbíjačov, ktorí chránia tento zvrátený systém. Dnešný celý deň až do večera máme poslednú príležitosť akciu podporiť. Vysvetľujte priateľom a známym, že Slovensko potrebuje zmenu. Len pokiaľ nás budú v uliciach tisíce, prinútime politikov báť sa hnevu ľudu.
S ohľadom na chladné počasie vyzývame všetkých aktivistov, aby sa vhodne a teplo obliekli, prípadne si so sebou zobrali aj zásoby jedla, stany, spacáky a karimatky. Počas akcie OBČIANSKY ODPOR nebude tolerovaná propagácia žiadnej politickej strany, ani hnutia. Pokiaľ si ale aktivisti prinesú slovenské vlajky, alebo transparenty, budú vítaní. Všetci rečnícky schopnejší aktivisti budú mať umožnené vystúpiť s príhovormi, ktorých dĺžku spoločne určia všetci demonštranti potleskom, alebo piskotom.    

Pretože náš odpor je smerovaný proti súčasnému chorému systému a skorumpovaným politikom, musíme byť veľmi opatrní.

Z tohto dôvodu vyzývame všetkých aktivistov, aby každý náznak bezdôvodnej policajnej šikany okamžite hromadne kamerovali, pričom žiadali zasahujúcich policajtov o poučenie, a zdôvodnenie ich konania.

 Evidentne nedemokratický volebný systém, porušovanie Ústavy SR, ako aj dlhodobá tolerancia hlúposti a korupcie na najvyšších politických miestach dokazujú, že činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú dnes na Slovensku znemožnené. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli, dňa 9.11.2013 využiť spoločne svoje Ústavou SR garantované práva, vrátane Čl.32 podľa ktorého, občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave.

Žiadame účastníkov, aby sa v priebehu akcie zdržali výtržností, ako aj bezdôvodných násilností a provokácií namierených proti polícii! 

Rovnako žiadame, aby morálni policajti podľa možností sabotovali vydané príkazy nadriadených, pokiaľ by zásahom polície došlo k porušovaniu Ústavy SR. Podla zákona o Policajnom zbore - Zákon č. 171/1993 Z. z., Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta. Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.

Definícia pojmu odpor je, činnosť, sila mariaca nejaké úsilie, počínanie (fyzicky al. prejavením nesúhlasu, odlišnej mienky ap.).
Odpor môže byť tiež:
1. PASÍVNY ODPOR – ide o činnosť osoby, pri ktorej osoba nevynakladá fyzickú energiu, ale bráni vykonaniu alebo dokončeniu zásahu.
2. AKTÍVNY ODPOR – činnosť osoby, pri ktorej tato vynakladá fyzickú energiu na zabránenie vykonania alebo dokončenia zásahu. Ide spravidla o násilne zabránenie vo vykonaní zásahu.

Skupina Alternatívna cesta si plne uvedomuje, že bez masovej podpory ľudí naša akcia nebude úspešná. Myšlienku a poslanie protestnej akcie si nikto nemôže privlastniť. Akcia patrí všetkým okrádaným a klamaným Slovákom. Všetkých nás spájala spoločná idea Občianskeho odporu proti súčasnému politickému systému a skorumpovaným politikom. Dôležitá je naša budúcnosť, preto sa nesmieme zbytočne hádať kvôli histórii, hudbe, móde, účesom alebo iným nepodstatným veciam.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára