Návštevnosť

piatok 8. novembra 2013

Záverečné informácie a inštrukcie pre účastníkov občianskeho odporu!

 Vážení priatelia, už zajtra sa uskutoční masová protestná akcia OBČIANSKY ODPOR. Nedajte sa odradiť ohováračom a provokatérov, naďalej akciu propagujte, rozposielajte pozvánky. Mnohokrát sa pravdepodobne jedná o platených rozbíjačov, ktorí chránia tento zvrátený systém. Dnešný celý deň až do večera máme poslednú príležitosť akciu podporiť. Vysvetľujte priateľom a známym, že Slovensko potrebuje zmenu. Len pokiaľ nás budú v uliciach tisíce, prinútime politikov báť sa hnevu ľudu.
S ohľadom na chladné počasie vyzývame všetkých aktivistov, aby sa vhodne a teplo obliekli, prípadne si so sebou zobrali aj zásoby jedla, stany, spacáky a karimatky. Počas akcie OBČIANSKY ODPOR nebude tolerovaná propagácia žiadnej politickej strany, ani hnutia. Pokiaľ si ale aktivisti prinesú slovenské vlajky, alebo transparenty, budú vítaní. Všetci rečnícky schopnejší aktivisti budú mať umožnené vystúpiť s príhovormi, ktorých dĺžku spoločne určia všetci demonštranti potleskom, alebo piskotom.    

Pretože náš odpor je smerovaný proti súčasnému chorému systému a skorumpovaným politikom, musíme byť veľmi opatrní.

Z tohto dôvodu vyzývame všetkých aktivistov, aby každý náznak bezdôvodnej policajnej šikany okamžite hromadne kamerovali, pričom žiadali zasahujúcich policajtov o poučenie, a zdôvodnenie ich konania.

 Evidentne nedemokratický volebný systém, porušovanie Ústavy SR, ako aj dlhodobá tolerancia hlúposti a korupcie na najvyšších politických miestach dokazujú, že činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú dnes na Slovensku znemožnené. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli, dňa 9.11.2013 využiť spoločne svoje Ústavou SR garantované práva, vrátane Čl.32 podľa ktorého, občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave.

Žiadame účastníkov, aby sa v priebehu akcie zdržali výtržností, ako aj bezdôvodných násilností a provokácií namierených proti polícii! 

Rovnako žiadame, aby morálni policajti podľa možností sabotovali vydané príkazy nadriadených, pokiaľ by zásahom polície došlo k porušovaniu Ústavy SR. Podla zákona o Policajnom zbore - Zákon č. 171/1993 Z. z., Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta. Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.

Definícia pojmu odpor je, činnosť, sila mariaca nejaké úsilie, počínanie (fyzicky al. prejavením nesúhlasu, odlišnej mienky ap.).
Odpor môže byť tiež:
1. PASÍVNY ODPOR – ide o činnosť osoby, pri ktorej osoba nevynakladá fyzickú energiu, ale bráni vykonaniu alebo dokončeniu zásahu.
2. AKTÍVNY ODPOR – činnosť osoby, pri ktorej tato vynakladá fyzickú energiu na zabránenie vykonania alebo dokončenia zásahu. Ide spravidla o násilne zabránenie vo vykonaní zásahu.

Skupina Alternatívna cesta si plne uvedomuje, že bez masovej podpory ľudí naša akcia nebude úspešná. Myšlienku a poslanie protestnej akcie si nikto nemôže privlastniť. Akcia patrí všetkým okrádaným a klamaným Slovákom. Všetkých nás spájala spoločná idea Občianskeho odporu proti súčasnému politickému systému a skorumpovaným politikom. Dôležitá je naša budúcnosť, preto sa nesmieme zbytočne hádať kvôli histórii, hudbe, móde, účesom alebo iným nepodstatným veciam.


utorok 5. novembra 2013

Šokujúce odhalenia vedeckého pracovníka Mgr. Jozefa Siváka, CSc. - nie sme právny štát

Vzhľadom na pripravovanú masovú akciu OBČIANSKY ODPOR -9.11.2013 sme požiadali o rozhovor Mgr. Jozefa Siváka, Csc. pôsobiaceho v Slovenskej Akadémii Vied- SAV (Oddelenie sociálnej filozofie, politickej filozofie a dejín svetovej filozofie ), aby nám poodhalil niektoré svoje názory.

Vysoká nezamestnanosť mladých a fungovanie školstva
Nezamestnanosť na Slovensku pokladám z veľkej časti za výsledok doslova sabotovania zamestnávania mladých i starších. Nie je vybudovaná infraštruktúra, ktorá absorbuje najviac prac. síl a zatiaľ sa slimačím tempom renovujú trate a budujú diaľnice, pričom sa nepracuje ani na 3 smeny. Všade sa budujú hlavné mestá, len Bratislava, kde je najmenšia nezamestnanosť a kde by mala byť práca, stagnuje, vyradené sú mosty, električkové trate atď. už roky. Keby bol v tomto meste prítomný život, už dávno by si vynútil opravu mosta, stanice a modernizáciu el. tratí MHD. Nemyslím si, že školstvo nepripravuje mladých do života – zatiaľ - pričom sa mstí odbúranie odborného a učňovského školstva, ktoré bolo na dobrej úrovni. Skôr chýba prepojenie s praxou, čo sa zamieňa so spojením s praxou. Lebo pod rúškom reformy a heslom prípravy pre život, sa odbúrava z učebných programov teória , tvorivosť a príprava kádrov. Zo škôl neodchádzajú hrdé budúce kádre, ale ustrašení absolventi, ktorí budú v tom najlepšom prípade dobre platenými sluhami doma či najmä v zahraničí. Lebo školy miesto toho, by svojim absolventom pomáhali sa umiestniť, im priamo pripravujú odchod do zahraničia. Domáci podnikatelia nie sú podporovaní a tí zahraniční sa správajú macošsky – západoeurópsko - slovanský antagonizmus nie je prekonaný a pokračuje na našom vlastnom území (!) -  radšej pozývajú na stáže mladých zo svojich materských krajín. Ak kedysi vyspelé a konkurencieschopné poľnohospodárstvo bolo zrazené na kolená a je nepochopiteľné, že je stále na kolenách, nehovoriac o tom, že je to ďalší veľký rezervoár pracovných síl v počte minimálne 50 tisíc. A nakoniec, nemenším paradoxom je nezamestnanosť v krajine s nízkymi daňami. Lebo zníženie daní nebolo sprevádzané, ba podmienené , tak ako inde vo svete, investovaním, samozrejme na Slovensku. Takže neisté investície na Slovensko prichádzajú a isté investície z neho odchádzajú, ak nie sú tzv. investormi prejedené.

Politická situácia na Slovensku a dodržiavanie Ústavy
Ústava by mala zaručovať, že nikto nie je nad zákonom. Obsahuje aj článok, podľa ktorého sú politické strany oddelené od štátu. Tvrdí sa tiež , že strany dostávajú, ak sú úspešné vo voľbách, od štátu príspevok, preto, aby ho nedostávali od niekoho iného. Lenže práve preto sa deje pravý opak: ak má strana financovanie takto, ústavne, zaručené, prečo neprijať aj ďalšiu fin. podporu, ktorá sa ponúka, ak nevnucuje. Sám býv. policajný prezident Spišiak sa vo svojom prvom funkčnom období vyjadril, že mafia disponuje takým rozpočtom , ktorý sa rovná štátnemu rozpočtu, ak nejde o násobok . No a ten, kto financuje, ten aj riadi. Výsledok je taký, že strany a ich predajní funkcionári konfiškujú štát v prospech  záujmových skupín. Demokracia je tak deformovaná, ak nie znemožnená na dvoch frontoch. Na jednej strane, ľud deleguje svoju zvrchovanú vôľu „zástupcom“,korí ho už pravidelne podvádzajú. Na druhej strane zas médiá ovládajú verejnú mienku, presnejšie, ju v konečnom ovláda ten, kto ovláda médiá (najmä tlač, TV). Takže jednotlivec nemá inú možnosť než uvažovať na základe premís, ktoré dostáva a ktoré sú falošné. Východiskom z tohto začarovaného kruhu je aktívny občan. Taký, ktorý si povie, že dosť bolo sľubov a ktorý si uvedomí , že civením na mĺkve ksichty na bilboardoch sa v podstate neodlišuje svojou úrovňou od amerických Indiánov, ktorí sa nechali nachytať na farebné sklíčka. Bilboardy by mali byť nahradené nosičmi, dodanými pred voľbami radnicami a obecnými úradmi a umiestnenými na verejných priestranstvách v takom počte , koľko je kandidátov či kandidujúcich strán, ktoré by si na ne umiestnili svoje plagáty.

Zahraniční investori a životná úroveň Slovákov
Zahraniční investori k nám prichádzajú nielen kvôli lacnej pracovnej sile, ale aj kvôli daniam , nehovoriac o (liberálnej) anarchii, ktorá tu vládne, natoľko, že tu podnikajú v podstate extrateritoriálne. (Normálne požívajú takéto privilégium extrateritoriality len ambasády. ) Už sa som vyjadril inde, že aj podľa Eurostatu sa dnes produktivita práce na Slovensku blíži 90-im % priemeru EÚ. Tomu by mali zodpovedať aj mzdy - bolo by to inak v súlade s Ústavou a európskym právom - ktoré sú však tretinové (za tú istú prácu) . Žiadne vyrovnávanie sa nedeje, lebo pred 6-7-imi rokmi to bola v priemere len polovica z každej mzdy , ktorá odchádzala zo Slovenska. Je to to neprípustná deformácia hospodárskej skutočnosti – produktivita je základom mzdy – a hrubé porušenie základného ľudského práva ako aj ostatných platných právnych noriem. Je to vôbec výsmech nášho tzv. európskeho občianstva. Rovnako sa treba zbaviť ilúzie, že títo investori, pokiaľ sú zároveň aj zamestnávateľmi, sa k našim mladým či starším zamestnancom správajú tak ako vo svojich materských krajinách, že majú vôbec záujem domorodcu zamestnať. Dokonca sú hlásené prípady týrania našich zamestnancov a pritom títo pracujú a žijú doma. Treba konštatovať a dalo sa to predvídať, že západoeurópsko- slovanský antagoniozmus nebol dosiaľ prekonaný. A život doma, na Slovensku, treba jednoducho sprotiviť.

Študenti a takzvaná nežná revolúcia v roku 1989
Skutočným aktérom „nežnej“ bola štátna buržoázia – potrebovala si zachovať a konsolidovať svoje privilégiá – spolu s tajnými službami (tiež štátnymi) domácimi a zahraničnými. Študenti hrali len úlohu tzv. komparzu a disidenti väčšinou poslúžili ako užitoční idioti, aby maskovali oných skutočných aktérov a ich ciele, skompromitovaných politikov a iných činiteľov býv. režimu. Je slovenských špecifikom, že títo užitoční idioti slúžili tak dlho, vlastne dodnes. Keby hľadanými aktérmi boli bývali naozaj študenti, určite  by sa mali dnes ako rodičia, otcovia a matky lepšie. V skutočnosti sa im dnes žije ťažšie ako ich rodičom. Napriek slobode (často formálnej). A vôbec ťažko možno tzv. nežnú revolúciu pokladať za revolúciu. Skôr išlo prevrat a „revolučnosť“ skôr spočívala v hlbokej zmene vlastníckych vzťahov. A to bez akejkoľvek zásluhy, len sa vyzliekol Pavol, aby sa obliekol Peter. Až dnešní študenti by mali možnosť uskutočniť tú (svoju) pravú revolúciu či prispieť svojím dielom k nevyhnutným zmenám, ktoré by  tento náš Absurdistan dali do koľaje, teda obnovili právny štát – SR nie je právny štát aj podľa slov terajšieho predsedu vlády samotného – odstránili príslovečnú slovenskú beztrestnosť a reštartovali túto stagnujúcu krajinu. Pre seba by mali študenti vybojovať obnovu štipendijného systému, pravda prispôsobeného dnešným podmienkam. Uskutočnenie takejto zmeny , ktorá by mohla mať podobu skutočnej občianskej revolúcie- jej aktérom by bol slobodný, aktívny a bdelý občan - by bola napokon v súlade s Ústavou (čl. 32).

Vývoj Slovenska po roku 1989
Ako stručne vystihnúť celkový vývoj po r. 1989? Napadá ma poučenie z jednej našej rozprávky: „Varíš kašu varíš, ale jesť ju nebudeš.“ Jej modernejší variant charakterizuje dnešné podnikanie ako „privatizáciu zisku a socializáciu strát“, čo je v príkrom rozpore s platným Obch. zákonníkom, podľa ktorého podnikanie sa deje na vlastné náklady a na  vlastné nebezpečenstvo (riziká). Alebo, heslovite, dnešnú našu spoločnosť charakterizujú : vôľová slabosť, myšlienková plochosť a  (iluzórna ) rezignácia. Iluzórna preto, lebo je neodôvodnená  ba samovražedná.
J. Sivák


Udalosť na facebooku (odkaz)- https://www.facebook.com/events/355959211202114  

sobota 26. októbra 2013

Postavte sa na odpor a nepodporujte bábky finančných skupín

Občiansky odpor 9.11.2013

Alternatívna cesta sa kategoricky dištancuje od všetkých politických strán, ktoré sa spolupodieľali na rozkrádaní Slovenskej republiky! Taktiež sa dištancujeme od zástupcov politických strán, ktorí sa nečinne prizerali (čim sa nepriamo podieľali) na zbedačovaní občanov Slovenskej republiky. Ako podporovatelia myšlienky Občianskeho odporu, tiež odmietame akékoľvek spájanie pripravovanej akcie 9.11.2013 s ktoroukoľvek politickou stranou! Našim prvoradým zámerom je zmena súčastného politického systému. Čo sa týka blížiacich sa volieb do VÚC, podobne vyzývame aktivistom, aby nepodporili kandidátov zo žiadnej politickej strany, ktorá po roku 1989 ničila Slovensko, alebo ktorej členovia sa nečinne prizerali. Pretože odmietame korupciu a vplyvy finančných skupín v slovenskej politike, podľa možnosti, vás vyzývame, aby ste svoj hlas odovzdali najmä nezávislým kandidátom bez drahej reklamy.  

     
Pridajte sa, akcia OBČIANSKY ODPOR patrí všetkým okrádaným a klamaným Slovákom!  

Zdieľajte, pozývajte, píšte o akcii blogy, prípadne tlačte a roznášajte plagáty. Podľa možnosti kontaktujte aj morálnych zamestnancov masmédií, aby o našej akcii pravdivo informovali. Nezabúdajme pritom, že práme my dnes nesieme zodpovednosť za budúci vývoj na Slovensku.
Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú druhí, ten jej nie je hoden.

Udalosť Občiansky odpor 9.11.2013 na facebooku- 
https://www.facebook.com/events/355959211202114/?source=1

streda 23. októbra 2013

Život na Slovensku nie je normálny

Skupina alternatívna cesta sa rozhodla uverejňovať životné skúsenosti a správy od občanov. V prípade, že máte záujem podporiť našu akciu, svoje postrehy a nápady nám môžete zaslať na email: alternativnacesta@gmail.com

Ďalej sa takto nedá!
Dobrý večer,
vypočula som si niekoľko Vašich príspevkov, prečítala som si názory ľudí a SÚHLASÍM. So všetkým, čo bolo povedané o našich politikoch, o našej zúboženej krajine, o tom, ako sme zadĺžení všetci až po uši.
Už nejaký čas vypínam telku keď idú správy. Nemôžem už počúvať o ľuďoch, ktorí napr. od mája nedostávajú mzdu, nemajú z čoho platiť účty, ako si mladá mamička predplácala materský príspevok a celý prepadol sociálnej poisťovni, pretože sa s poslednou splátkou omeškala o 2 dni...
Bolí veľmi, keď človek vidí našich dôchodcov, ktorí pracovali celý život a teraz na starobu sa dožili chudoby, biedy a "nestarostlivosti." A pomaly sa nemá kto o nich postarať, pretože všetky schopné a šikovné baby chodia opatrovať von.
Ja sama som dostala min. týždeň papier zo zdravot. poisťovne, že som dlžná 2.000 eur a keď som pátrala v akom období, zistila som, že počas tohto obdobia som bola zamestnaná v agentúre, ktorá mi sprostredkovala prácu opatrovateľky (u nás sa nedá zarobiť a keď je človek doma na všetko sám, odíde do zahraničia, aby ako tak prežil...) a neplatila mi odvody...
Na facebooku je vytvorená stránka pre opatrovateľky: nahláste podvodné agentúry. Je prázdna. Žiadna opatrovateľka tam nič nenapíše, nenažaluje. Ani ja nie. Pretože, keď prídem z turnusu domov a som presvedčená že už nechcem ísť späť, po 2 týždňoch pobytu na Slovensku, , keď zistím, že sa tu nezamestnám, som rada, že nájdem znovu prácu a znovu zaplatím akože "sprostredkovateľský" poplatok. Mesačne takto živím nielen svoju rodinu, ale ešte aj prispievam na živobytie ďalším ľuďom. Kedysi by som si bola o sebe pomyslela, že mi straší vo veži, keď sa nechám takto využívať. Dnes som zostala apatická a otupená a už ma to ani neprekvapí...TO VŠAK NIE JE NORMÁLNE...
Dnes som počula v správach o dlhu v Soc. poisťovni, ktorá si vymáha od občanov poplatky....máme zaplatiť ten TUNEL, čo urobili za tie roky? A keď nezaplatíme, pošlú na nás exekútorov...?
Každý deň nejaká katastrofická správa.

Došli sme až sem. K bodu odkiaľ sa už nedá pohnúť. Ani doprava, ani doľava. Ani vpred, ani vzad.
Nedá sa vyhovárať, že toto sú dôsledky krízy v celej Eurozóne. Toto, čo sa deje u nás sú dôsledky krízy, ktorej sme my všetci dovolili, aby nám prerástla cez hlavu. Pretože našinec je zvyknutí držať hubu a krok...
A keď som už načala tému kríza Eurozóny...tá sa týka aj Nemecka, Rakúska a iných vyspelých, ekonomicky stabilných krajín. A prečo sú stabilné? Lebo si chránia „svoje“, svojich obyvateľov a dokonca má nárok na veľmi slušnú podporu u nich aj cudzinec.
Ďalej sa však takto nedá.
My, občania Slovenskej republiky sme  to dovolili našim politikom, ktorých sme sami v nádeji, že bude lepšie volili, aby si z nás urobili nástroje svojej moci, hračky, s ktorými sa pohrávajú a vysmievajú sa nám do očí, keď povedia, že oni by nevyžili zo 400,--eur. Majú z nás, ktorí sme ich volili, srandu...
Smutno je na svete. Slovák bol vždy taký „truľo“, ktorí len hrdlačil na panskom a ešte sa poďakoval, keď dostal palicou po chrbte.
Nie sme však všetci rovnakí. Postavme sa proti a stojme raz sami za sebou.
Stať sa môže veľa. Verím, že sme sa prebudili a že budeme konečne hájiť svoje ľudské práva...právo na prácu, na chlieb, strechu nad hlavou, právo na normálne ľudské šťastie a nie zodieranie zamestnávateľmi a vykorisťovanie....
Podľa môjho ide nielen o materiálne záležitosti. Tu, ruka v ruke kráča aj náš duševný život. Keď nemáme uspokojené základné potreby, zaostáva náš duch, naša tvorivosť , ktorá robí ľudský svet krajším, prospesnejším a obohacujúcejším. Vytratila sa priaznivá atmosféra v medziľudských vzťahoch a človek človeku sa stáva vlkom...Nebudem zachádzať do detailov, pretože sme v tom všetci a každému je jasné, aspoň dúfam, čo chcem napísať.

Každý z nás je dôležitý. Nikto nie je ostrov iba sám pre seba. A to, čo sa deje jednému z nás, dotýka sa všetkých. Zoberme rozum do hrsti a poďme "bojovať" za našu rodnú zem, za budúcnosť pre naše deti !!!!
Bolo by super, keby sa to dalo urobiť tak...“sametovo“, ako v 89-om...
Ako hovorieval múdry pán Jan Werich, v príbehu o Golemovi: „Ten umí to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc!“
Len stojme pri sebe a nezrádzajme samých seba!
Sme múdri, inteligentní a citliví ľudia, ktorí si zaslúžia pokoj v duši boľavej...
Napísala som svoj názor. Mohla som zostať ticho. Mohla som len skonštatovať, že nejaká skupina nespokojných ľudí „niečo“ organizuje. Keď však zostanem ticho a budem pasívna, nezmení sa nič. Chcem tým povedať, že je dôležité, aby si každý z nás uvedomil mieru svojej zodpovednosti, aby prehodnotil morálne dôsledky toho, ak zostane ticho, alebo sa zapojí. A bude stáť na tej správnej strane. Takto to vidím. Viem, že nemám prehľad úplne o všetkých krivdách, ktoré sa v našej krajine dejú avšak asi by som to neuniesla. Boh vie prečo nám nedáva všetko vedieť. To, čo som napísala stačí na to, aby som sa pridala.

S úctou
I.Jarábková

PS: Nie som politicky činná osoba, som súkromná osoba. Chcem priložiť ruku k tomu, aby sa zmenil život Slovákov. Keď chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba...a ja som sa zmenila v momente, keď som našla odvahu toto napísať...nech nám všetkým v tomto slzavom údolí, pomáha všemohúci Boh.

Chcem zmenu a preto podporujem akciu OBČIANSKY ODPOR 9.11.2013 - https://www.facebook.com/events/355959211202114/387859628012072/?notif_t=plan_mall_activity

pondelok 30. septembra 2013

Ako prebudovať chudobné a skorumpované Slovensko?

Skupina ALTERNATÍVNA CESTA rozposlala dňa 30.09.2013 vedeniu slovenských stredných a vysokých škôl , vrátane niektorých profesorov nasledujúcu správu. Našim zámerom je priama akcia s cieľom aktívne sa postaviť politikom na odpor. NR SR musí byť rozpustená, aby následne prebehla totálna zmena ekonomického, politického a volebného systému. My máme vlastnú víziu sociálne spravodlivého Slovenska. Doterajší model fungovania kapitalistickej spoločnosti zásadne odmietame. Prvoradým cieľom je prebudovať politický systém SR podľa švajčiarskeho modelu (vďaka referendu, nech je občan silnejší ako politik)
Naše otázky pre slovenské vysoké školy:
Občiansky odpor 9.11.2013- obsadenie Bratislavského hradu a blokáda NR SR.
Stúpajúca nezamestnanosť mladých ľudí, nízka životná úroveň pracujúcich a opakované korupčné škandály politikov sú dôkazom blížiacej sa národnej katastrofy.
Našu akciu, podporujú občania z rôzneho názorového a politického spektra. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli osloviť vedenie vašej školy, aby ste nám ako predstavitelia inteligencie odpovedali na uvedené otázky:


 1. Slovensko dnes trápi vysoká nezamestnanosť mladých, pričom mnohí z absolventov vysokých škôl sú nútení odchádzať do zahraničia, kde vykonávajú prácu, nezodpovedajúcu ich kvalifikácii. Je zrejmé, že liberalizácia slovenského školstva aktuálne spôsobuje problémy, pretože možnosti ponúkaného vzdelávania vôbec nereflektujú pracovný trh. Nemyslíte si, že celý vzdelávací systém je dnes veľký podvod na mladých, umelo skresľujúci nezamestnanosť?
 2. Ústava SR v Čl. 31 garantuje, že zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Mnohí z politológov, sociológov, ale aj mediálnych pracovníkov priznávajú, veľký vplyv masmédií a reklamy na ovplyvňovanie voličov. Nemyslíte si, že súčasný stav, keď finančné skupiny štedro finančne podporujú volebnú kampaň známych politických strán diskriminuje ostatných kandidátov bez finančných prostriedkov, respektíve znemožňuje spravodlivú politickú súťaž?
 3. Nie je žiadnym tajomstvom, že na Slovensko v súčasnosti prichádzajú investori z rôznych krajín, aby využili pracujúcich Slovákov ako lacnú pracovnú silu. Ako hodnotíte platové pomery pracujúcich na Slovenku v porovnaní s vyspelými štátmi západnej Európy, a aké sú podľa vás vyhliadky na celkové vyrovnávanie životnej úrovne pracujúcich Európanov?
4. Podľa verejne známych informácii, mali takzvanú nežnú revolúciu v roku 1989 masovo podporiť práve mladí ľudia a študenti. Predpokladáte, že existujú dnes oprávnené dôvody, aby slovenskí študenti masovo vyšli do ulíc, využili v Čl. 32 Ústavy SR a postavili sa skorumpovaným a neschopným politikom na odpor?
5. Ako hodnotíte celkový vývoj Slovenska po roku 1989 (piatimi vetami)?
Budeme radi, pokiaľ nájdete odvahu, prejavíte záujem a niekto z Vás sa dňa 9.11.2013 na protestnej akcii aj osobne zúčastní, prípadne vystúpi s príhovorom. Za Vaše odpovede Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom

ALTERNATÍVNA CESTA

Udalosť na facebooku (odkaz)- https://www.facebook.com/events/355959211202114

 Oslovené školy a predstavitelia takzvanej inteligencie:


mkatunin@truni.sk;
 frantisek.cuba@kr-zlinsky.cz;
 politol@truni.sk;
pavol.kristof@truni.sk;
 rastislav@toth.czweb.org;
 peter.stanek@savba.sk;
 martin.klus@ucm.sk;
 dekan.fsv@ucm.sk;
 chmelar@akademiamedii.sk;
 niznansky@akademiamedii.sk;
 studijne.info@fmed.uniba.sk;
 michalolah@gmail.com;
 juraj.stencl@vssvalzbety.sk;
 matulnik@vssvalzbety.sk;
 katarina.hrncarova@tnuni.sk;
 miroslav.danis@fpjj.sk;
 ludmila.velichova@euba.sk;
 ukf@ukf.sk;
 maria.stierankova@upjs.sk;
 ingrid.emmerova@umb.sk;
 Anna.Kulichova@uniag.sk;
 rektorat@uninova.sk;
 zuzana.ilkova@uniag.sk;
 simona.pappova@fpjj.sk;
 viera.horvathova@fpjj.sk;
 karol.janas@tnuni.sk;
 peter.kulasik@umb.sk;
 fpvmv.kp@umb.sk;
 petra.bolfova@umb.sk;
 peter.horvath@ucm.sk;
 marcel.martinkovic@truni.sk;
 ltorok@ukf.sk;
 martin.marcok@ucm.sk;
 vass@fphil.uniba.sk;
 Emilia.Jakubikova@tuke.sk;
 Vincent.Soltes@tuke.sk;
 Vladimir.Gazda@tuke.sk;
 Denis.Horvath@tuke.sk;
 pisonova@fedu.uniba.sk;
 brunclikova@fedu.uniba.sk;
 rydl@fedu.uniba.sk;
 kostelnik@fedu.uniba.sk;
 chytilova@fedu.uniba.sk;
 gymbil@gymbilba.sk;
 zastupca@gymls.edu.sk;
 tajomnik@gymls.edu.sk;
 gymnazium@einsteinova.sk;
 skola@gympaba.sk;
 gymhron@gymhron.edu.sk;
 skola@horvatha.sk;
 office@gmet.sk;
 Vladimir.Miller@sportgymba.sk;
 marusic@dizajngym.sk;
 norbert.kyndl@gln.sk;
 riaditelstvo@gamca.sk;
 vedenie@vazka.sk;
 gyjhtt@zupa-tt.sk;
 gymbott@szm.sk;
 sekretariat@gamtt.sk;
 gymgol@gymgolnr.sk;
 oanitra@slovanet.sk;
 oanba@oanba.sk
Gymnázium Bilíkova Gymnázium Ladislava Sáru, tel.: +421 2 693 077 03
Gymnázium a základná škola Tilgnerova, tel.: +421 2 654 225 45
Gymnázium Alberta Einsteina, tel.: +421 2 634 531 93
Gymnázium Pankúchova, tel.: +421 2 623 127 06
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská, tel.: +421 2 455 205
 Gymnázium Hubeného, tel.: +421 2 448 841 41
Gymnázium Ivana Horvátha, tel.: +421 2 434 130 69
Gymnázium Metodova, tel.: +421 2 501 024 11
 Spojená škola - Middle Years Program, Novohradská, tel.: +421 2 555 763 96
 Športové gymnázium Ostredková, tel.: +421 2 434 225 95
 Spojená škola-Gymnázium Tokajícka, tel.: +421 2 433 378 41
 Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova, tel.: +421 2 434 225 52
Gymnázium a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, tel.: +421 2 529 643 15 ň
Gymnázium Grösslingová, tel.: +421 2 529 636 24
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova, tel.: +421 2 577 898 11
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
Gymnázium Angely Merici Gymnázium, Golianova 68,
Nitra Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia , Nevädzová 3,Bratislava